EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 333, 19. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 333

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
19. decembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2399 z 26. októbra 2015 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

3

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2400 z 8. decembra 2015 o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie

10

 

 

Pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

12

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra európskych politických strán a nadácií

50

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2402 z 12. októbra 2015, ktorým sa preskúmavajú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/877/EÚ

54

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní ( 1 )

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2404 zo 16. decembra 2015, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2015 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1801

73

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2405 z 18. decembra 2015, ktorým sa otvárajú colné kvóty EÚ na poľnohospodárske výrobky s pôvodom na Ukrajine a stanovuje sa správa týchto colných kvót

89

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2406 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 1 ( 1 )

97

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2407 z 18. decembra 2015, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých teritoriálnych vodách Talianska

104

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2408 z 18. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

108

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2409 z 18. decembra 2015, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 na hydinové mäso s pôvodom v Spojených štátoch amerických

110

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2410 z 18. decembra 2015, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2077 pre vajcia, vaječné výrobky a vaječné albumíny s pôvodom na Ukrajine

112

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2411 z 18. decembra 2015, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1384/2007 na hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

114

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2412 z 18. decembra 2015, ktorým sa stanovujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 442/2009 v odvetví bravčového mäsa

116

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/2413 z 9. decembra 2015, ktorým sa predlžuje mandát veliteľa policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2414 zo 17. decembra 2015 o uverejnení odkazu s obmedzením na harmonizovanú normu EN 521:2006 „Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Prenosné spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár skvapalnených uhľovodíkových plynov“ v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES [oznámené pod číslom C(2015) 9145]  ( 1 )

120

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2415 zo 17. decembra 2015 o schválení upravených pravidiel rozloženia prevádzky medzi letiskami Miláno Malpensa, Miláno Linate a Orio al Serio (Bergamo) podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 [oznámené pod číslom C(2015) 9177]

124

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2416 zo 17. decembra 2015, ktorým sa určité oblasti Spojených štátov amerických uznávajú za oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire [oznámené pod číslom C(2015) 9185]

128

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2417 zo 17. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území [oznámené pod číslom C(2015) 9191]

143

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2418 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

148

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie (EÚ) 2015/2419 zo 16. marca 2015 týkajúce sa vykonávania programu pridruženia medzi EÚ a Ukrajinou

150

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top