EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 12. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
12. decembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2312 z 30. novembra 2015 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a vykonávacieho protokolu k tejto dohode

1

 

 

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/2313 z 30. novembra 2015 o rozdelení rybolovných možností v rámci vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou

44

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2314 zo 7. decembra 2015, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2315 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

50

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2316 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

52

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2317 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

55

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2318 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2319 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2320 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2321 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2322 z 10. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva ( 1 )

67

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2323 z 11. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009

97

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2324 z 11. decembra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady č. 1342/2008, pokiaľ ide o vymedzenie kategórií výstroja v určitých zemepisných oblastiach

101

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2325 z 11. decembra 2015, ktorým sa zavádza registrácia dovozu určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii

104

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2326 z 11. decembra 2015 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

108

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2327 z 11. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

110

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2328 z 11. decembra 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 20. novembra do 30. novembra 2015, a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001 v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov

112

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2329 z 11. decembra 2015, ktorým sa určuje, že na rok 2015 nie je vhodné dočasné pozastavenie preferenčného cla na dovoz banánov s pôvodom v Peru a Guatemale stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej a na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

116

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2330 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/53 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (ECB/2015/41)

119

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2331 zo 4. decembra 2015 o schválení objemu emisie mincí v roku 2016 (ECB/2015/42)

121

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí (ECB/2015/43)

123

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/2290 z 12. júna 2015 o dočasnej rovnocennosti režimov solventnosti platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanade, Mexiku a Spojených štátoch a uplatniteľných na poisťovne a zaisťovne s ústredím v uvedených krajinách ( Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2015 )

126

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES ( Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014 )

126

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top