Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 317, 3. decembra 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 317

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
3. decembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2226 z 26. októbra 2015 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

3

 

*

Rozhodnutie Rady (Euratom) 2015/2227 z 10. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia uzavrela zmeny protokolov 1 a 2 k Dohode medzi Spojeným kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatňovaní bezpečnostných záruk v spojitosti so Zmluvou o zákaze jadrových zbraní v Latinskej Amerike a Karibiku

9

 

*

Rozhodnutie Rady (Euratom) 2015/2228 z 10. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia uzavrela zmeny protokolov 1 a 2 k Dohode medzi Francúzskou republikou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatňovaní bezpečnostných záruk v spojitosti so Zmluvou o zákaze jadrových zbraní v Latinskej Amerike a Karibiku

11

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2229 z 29. septembra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2230 z 30. novembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov mieňovca európskeho vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón VIII a IX

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2231 z 2. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16 a 38 ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2232 z 2. decembra 2015, ktorým sa povoľuje zvýšenie najvyšších povolených hodnôt obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2015, a to vo všetkých vinohradníckych oblastiach Dánska, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2233 z 2. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky haloxyfop-P ( 1 )

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2234 z 2. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2235 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o vývozné povolenia pre niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v nariadení (ES) č. 1187/2009

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2236 z 27. novembra 2015 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na Konferencii ministrov Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o predĺženie moratória na clo z elektronických prenosov a moratória na sťažnosti v situácii, keď nedochádza k porušeniu, a v iných situáciách

33

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2237 z 30. novembra 2015, ktorým sa vymenúva dánsky náhradník Výboru regiónov

35

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2238 z 30. novembra 2015, ktorým sa vymenúva holandský náhradník Výboru regiónov

36

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2239 z 2. decembra 2015 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypov H5N1 a H5N2 vo Francúzsku [oznámené pod číslom C(2015) 8755]  ( 1 )

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici 97/55/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS týkajúca sa klamlivej reklamy tak, aby zahŕňala porovnávaciu reklamu ( Ú. v. ES L 290, 23.10.1997 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15, zväzok 003, s. 365)

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top