EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:314:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 314, 1. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 314

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
1. decembra 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2203 z 25. novembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu a o zrušení smernice Rady 83/417/EHS

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/2204 z 30. novembra 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

10

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2206 z 30. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o poplatky splatné Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2207 z 30. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/2208 z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

27

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

29

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/2209 z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

32

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/2210 z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

34

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

36

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/2211 z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

39

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/2212 z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

41

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

43

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/2213 z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

46

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/2214 z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

48

 

 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

49

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2215 z 30. novembra 2015 na podporu rezolúcie BR OSN č. 2235 (2015), ktorou sa zriaďuje spoločný vyšetrovací mechanizmus OPCW – OSN s cieľom identifikovať páchateľov chemických útokov v Sýrskej arabskej republike

51

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2216 z 30. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

58

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2217 z 27. novembra 2015 o opatreniach na prevenciu pred zavlečením vírusu slintačky a krívačky z Líbye a Maroka do Únie [oznámené pod číslom C(2015) 8223]  ( 1 )

60

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2218 z 20. novembra 2015 o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu (ECB/2015/38)

66

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie z 18. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí abamektínu, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloxyfopu-P, oryzalinu a fenmedifamu v určitých produktoch alebo na nich ( Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015 )

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top