EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:113:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 113, 1. mája 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 113

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
1. mája 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/702 z 13. júla 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Malty, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

1

 

 

Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Malty, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/704 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálnu hodnotu PCB nepodobných dioxínom v ulovenom voľne žijúcom ostroňovi bieloškvrnitom (Squalus acanthias) ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/706 z 30. apríla 2015, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/82 na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu kyseliny citrónovej odosielanej z Malajzie, ktorá má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Malajzii, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/707 z 30. apríla 2015 o neschválení extraktu z koreňa Rheum officinale ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/708 z 30. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/709 z 21. apríla 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Asociačnej rade EÚ – Turecko, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 3 k rozhodnutiu Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/98 o obchodnom režime pre poľnohospodárske produkty týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

48

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/710 z 21. apríla 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Tureckou republikou o obchode s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 1 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

53

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/711 z 28. apríla 2015 o prijatí príspevku tretieho štátu na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top