EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:076:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 76, 20. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 76

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
20. marca 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/457 zo 17. marca 2015 o zrušení rozhodnutia 2007/124/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu o bezpečnosti a ochrane slobôd osobitný program Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/458 z 19. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 657/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/459 z 19. marca 2015, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o mladých ľuďoch na trhu práce na rok 2016 podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/460 z 19. marca 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postup týkajúci sa schvaľovania vnútorného modelu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/461 z 19. marca 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postup na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o žiadosti o používanie vnútorného modelu skupiny v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/462 z 19. marca 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy schvaľovania orgánmi dohľadu pri zriaďovaní účelovo vytvorených subjektov, pri spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi dohľadu v súvislosti s účelovo vytvorenými subjektmi a pri stanovovaní formátov a vzorov, prostredníctvom ktorých účelovo vytvorené subjekty vykazujú informácie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 )

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/463 z 19. marca 2015, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie pre polyvinylalkohol (E 1203) ( 1 )

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/464 z 19. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/465 z 19. marca 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. marca do 7. marca 2015, a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 v odvetví hydinového mäsa

46

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/466 z 19. marca 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné práva podané od 1. marca do 7. marca 2015 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) č. 413/2014 na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine

48

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/467 z 19. marca 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. marca do 7. marca 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 v odvetví hydinového mäsa

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/468 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) Belgicko)

52

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/469 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem, Poľsko)

54

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/470 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgicko)

56

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/471 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko)

58

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/472 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgicko)

60

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/473 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko)

62

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/474 z 18. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/92/EÚ o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál momentálne používaný na prepravu špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Číne [oznámené pod číslom C(2015) 1684]

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top