EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:030:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 30, 6. februára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 30

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
6. februára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o dátume podpisu protokolu schváleného medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa v súčasnosti platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/174 z 5. februára 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/175 z 5. februára 2015, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/176 z 5. februára 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra zaručených tradičných špecialít [Prekmurska gibanica (ZTŠ)]

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/177 z 5. februára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/178 z 27. januára 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v rámci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, Podvýboru pre clá a Podvýboru pre zemepisné označenia zriadených Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutí Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, Podvýboru pre clá a Podvýboru pre zemepisné označenia o ich rokovacích poriadkoch

20

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/179 zo 4. februára 2015, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť výnimku z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o obalový materiál z dreva ihličnatých stromov (Coniferales) v podobe škatúľ na strelivo s pôvodom v Spojených štátoch amerických pod kontrolou Ministerstva obrany USA [oznámené pod číslom C(2015) 445]

38

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum ku korigendu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 ( Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013 )

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top