Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 363, 18. decembra 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 363

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
18. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1340/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1341/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1342/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy IV a V ( 1 )

67

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1343/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 951/2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

75

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1344/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa k rybolovným kvótam na sardelu európsku v Biskajskom zálive na rybársky hospodársky rok 2014 – 2015 pripočítavajú množstvá zadržané Francúzskom a Španielskom v rybárskom hospodárskom roku 2013 – 2014 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

78

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1345/2014 zo 17. decembra 2014 o stanovení nadbytočných množstiev cukru, izoglukózy a fruktózy v Chorvátsku

80

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1346/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zrušuje konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009

82

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1347/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 597/2009 zrušuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii

101

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou ( 1 )

121

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1349/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

143

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/919/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 9. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/463/EÚ, ktorým sa schvaľuje program makroekonomických úprav pre Cyprus

145

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/920/SZBP z 15. decembra 2014, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

149

 

 

2014/921/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2014, ktorým sa Chorvátsku povoľuje uplatňovať oslobodenie od dane z plynového oleja používaného na prevádzku strojov na humanitárne odmínovanie v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

150

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/922/SZBP zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) a ktorým sa predlžuje jeho účinnosť

152

 

 

2014/923/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2014 o zriadení Spoločného inštitútu pre interferometriu z veľmi dlhých základníc ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o drevo a kôru jaseňa (Fraxinus L.) s pôvodom v Kanade a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom C(2014) 9469]

170

 

 

2014/925/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité zmenené programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2014 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/722/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom C(2014) 9650]

173

 

 

2014/926/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2014, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej nie je vhodné pre dovoz banánov s pôvodom v Peru za rok 2014

181

 

 

2014/927/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie komisie zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

183

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1078/2014 zo 7. augusta 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( Ú. v. EÚ L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top