Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 360, 17. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 360

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
17. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1334/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka gama-cyhalotrín a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011, a ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť platnosť dočasných autorizácií udelených pre uvedenú účinnú látku ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1335/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1336/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1337/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1338/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 439/2011, pokiaľ ide o predĺženie platnosti výnimky z nariadenia (EHS) č. 2454/93 s ohľadom na vymedzenie pojmu pôvodné výrobky používaného na účely systému všeobecných colných preferencií, aby sa zohľadnila osobitná situácia Kapverdských ostrovov v súvislosti s vývozom určitých rybárskych výrobkov do Európskej únie

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1339/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie 2014/109/EÚ z 10. októbra 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ stanovením knižnice obrázkových varovaní, ktoré sa majú používať na tabakových výrobkoch ( 1 )

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/911/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2014 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Lotyšskom

28

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/912/SZBP z 15. decembra 2014 na podporu činností v oblasti fyzickej bezpečnosti a riadenia zásob, ktorých cieľom je znížiť riziko nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami (RĽZ) a ich muníciou v regióne Sahel

30

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/913/SZBP z 15. decembra 2014 na podporu Haagskeho kódexu správania a nešírenia balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

44

 

 

2014/914/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 15. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/170/EÚ, ktorým sa vytvára zoznam nespolupracujúcich tretích krajín v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu v súlade s nariadením (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, pokiaľ ide o Belize

53

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/915/SZBP zo 16. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2014, ktorým sa opravuje príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/154/EÚ, ktorým sa povoľuje umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2014) 9452]

58

 

 

2014/917/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o oznamovanie prítomnosti škodlivých organizmov a oznamovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali alebo zamýšľajú prijať [oznámené pod číslom C(2014) 9460]

59

 

 

2014/918/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2014, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu polyesterových strižných vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Indii a vo Vietname

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top