Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 349, 5. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 349

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
5. decembra 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1290/2014 zo 4. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 960/2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014

20

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1291/2014 zo 16. júla 2014 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, dosiek na báze dreva podľa normy EN 13986, ako aj vnútorných a vonkajších obkladov stien a stropov z rastlého dreva podľa normy EN 14915, pokiaľ ide o ich schopnosť požiarnej ochrany, ak sa používajú na obklady stien a stropov ( 1 )

25

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1292/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach klasifikácie reakcie na oheň bez skúšok v prípade určitých drevených podlahovín bez náteru podľa normy EN 14342 ( 1 )

27

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1293/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach pre klasifikáciu bez skúšania v prípade kovových nosičov omietky a okrajových líšt na vnútorné omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových nosičov omietky a okrajových líšt na vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-2, a pomocných a prídavných kovových profilov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1294/2014 zo 4. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o výšku poplatku za žiadosť a poplatku za preskúmanie, ktoré sa uhrádzajú Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1295/2014 zo 4. decembra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

33

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1296/2014 zo 4. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

41

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo 4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín ( 1 )

44

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/871/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2014 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na ôsmom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, pokiaľ ide o návrhy na zmenu prílohy I k tomuto dohovoru

50

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/872/SZBP zo 4. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, a rozhodnutie 2014/659/SZBP, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP

58

 

 

2014/873/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/249/ES o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa niektorých produktov rybného hospodárstva a akvakultúry, určených na ľudskú spotrebu a dovezených z Mjanmarska [oznámené pod číslom C(2014) 9057]  ( 1 )

61

 

 

2014/874/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/866/ES o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2014) 9113]  ( 1 )

63

 

 

2014/875/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. decembra 2014 o uverejnení odkazov na normu EN 15649-2:2009+A2:2013 týkajúcu sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode a normu EN 957-6:2010+A1:2014 týkajúcu sa stacionárnych tréningových zariadení v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top