EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:308:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 308, 29. októbra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 308

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
29. októbra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1145/2014 z 28. októbra 2014, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2488/2000 o zachovaní zmrazenia finančných prostriedkov v súvislosti s pánom Miloševičom a osobami s ním spojenými

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1146/2014 z 23. októbra 2014, ktorým sa menia prílohy II, III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí antrachinónu, benfluralínu, bentazónu, bromoxynilu, chlórtalonilu, famoxadonu, imazamoxu, metylbromidu, propanilu a kyseliny sírovej v určitých produktoch alebo na nich (1)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2014 z 23. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

61

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1148/2014 z 28. októbra 2014, ktorým sa menia prílohy II, VII, VIII, IX a X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1)

66

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1149/2014 z 28. októbra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

80

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (1)

82

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/739/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2014 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

88

 

 

2014/740/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2014 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ v súvislosti s mandátom, ktorý sa má udeliť výkonnej rade Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

93

 

 

2014/741/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2014 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre vládne obstarávanie, pokiaľ ide o späťvzatie námietky Únie voči vyňatiu troch subjektov z prílohy 3 k dodatku I k Dohode o vládnom obstarávaní týkajúcej sa Japonska

97

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/742/SZBP z 28. októbra 2014, ktorým sa zrušuje spoločná pozícia Rady 2000/696/SZBP o zachovaní zvláštnych reštriktívnych opatrení proti pánovi Miloševičovi a osobám s ním spojeným a súvisiace spoločné pozície 98/240/SZBP, 98/326/SZBP, 1999/318/SZBP a 2000/599/SZBP

99

 

 

2014/743/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2014 o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel na Cypre

100

 

 

2014/744/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2014 o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Estónsku

102

 

 

2014/745/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 98/536/ES, pokiaľ ide o zoznam národných referenčných laboratórií [oznámené pod číslom C(2014) 1920]

104

 

 

2014/746/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia vystavené vysokému riziku úniku uhlíka medzi rokmi 2015 až 2019 [oznámené pod číslom C(2014) 7809]  (1)

114

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top