EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:219:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 219, 25. júla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 219

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
25. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 798/2014 z 23. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 799/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovujú vzory výročných a záverečných správ o vykonávaní podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 800/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovujú postupy podávania správ a iné praktické mechanizmy týkajúce sa financovania prevádzkovej podpory na základe národných programov a v rámci osobitného tranzitného režimu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 801/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovuje harmonogram a iné vykonávacie podmienky týkajúce sa mechanizmu na prideľovanie zdrojov na program Únie pre presídľovanie v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 802/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovujú vzory národných programov a podmienky systému elektronickej výmeny údajov medzi Komisiou a členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 803/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 804/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci z dôvodu neskorého predloženia jednotných žiadostí a žiadostí o pridelenie platobných nárokov v súvislosti s určitými oblasťami Talianska postihnutými povodňami v roku 2014

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

40

 

*

Smernica Rady 2014/87/Euratom z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/496/SZBP z 22. júla 2014 o aspektoch rozmiestňovania, prevádzky a používania Európskeho globálneho navigačného satelitného systému, ktoré majú vplyv na bezpečnosť Európskej únie, a o zrušení jednotnej akcie 2004/552/SZBP

53

 

 

2014/497/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. júla 2014 o opatreniach na prevenciu zavlečenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) do Únie a jej šírenia v Únii [oznámené pod číslom C(2014)5082]

56

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu č. 2 Spoločného výboru regionálneho dohovoru o paneuro- stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu z 21. mája 2014, pokiaľ ide o žiadosť Moldavskej republiky stať sa zmluvnou stranou regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu ( Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ( Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009 )

66

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top