Help Print this page 

Document L:2014:219:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 219, 25. júla 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 219

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
25. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 798/2014 z 23. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 799/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovujú vzory výročných a záverečných správ o vykonávaní podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 800/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovujú postupy podávania správ a iné praktické mechanizmy týkajúce sa financovania prevádzkovej podpory na základe národných programov a v rámci osobitného tranzitného režimu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 801/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovuje harmonogram a iné vykonávacie podmienky týkajúce sa mechanizmu na prideľovanie zdrojov na program Únie pre presídľovanie v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 802/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovujú vzory národných programov a podmienky systému elektronickej výmeny údajov medzi Komisiou a členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 803/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 804/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci z dôvodu neskorého predloženia jednotných žiadostí a žiadostí o pridelenie platobných nárokov v súvislosti s určitými oblasťami Talianska postihnutými povodňami v roku 2014

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

40

 

*

Smernica Rady 2014/87/Euratom z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/496/SZBP z 22. júla 2014 o aspektoch rozmiestňovania, prevádzky a používania Európskeho globálneho navigačného satelitného systému, ktoré majú vplyv na bezpečnosť Európskej únie, a o zrušení jednotnej akcie 2004/552/SZBP

53

 

 

2014/497/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. júla 2014 o opatreniach na prevenciu zavlečenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) do Únie a jej šírenia v Únii [oznámené pod číslom C(2014)5082]

56

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu č. 2 Spoločného výboru regionálneho dohovoru o paneuro- stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu z 21. mája 2014, pokiaľ ide o žiadosť Moldavskej republiky stať sa zmluvnou stranou regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu ( Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ( Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009 )

66

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top