Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:196:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 196, 3. júla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 196

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
3. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 731/2014 z 2. júla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/419/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júna 2014 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

4

 

 

2014/420/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júna 2014 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

10

 

 

2014/421/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júna 2014 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom zo 14. mája 1973, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

15

 

 

2014/422/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 2. júla 2014, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu pred zavlečením organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho rozšírením v rámci Únie, pokiaľ ide o určité citrusové plody s pôvodom v Južnej Afrike [oznámené pod číslom C(2014) 4191]

21

 

 

2014/423/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. júla 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie citikolínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2014) 4252]

24

 

 

2014/424/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. júla 2014 ktorým sa povoľuje umiestnenie bielkoviny repky olejnej na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2014) 4256]

27

 

 

2014/425/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. júla 2014, ktorým sa Slovenskej republike a Spojenému kráľovstvu povoľuje odchýliť sa od niektorých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [oznámené pod číslom C(2014) 4344]  ( 1 )

30

 

 

2014/426/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. júla 2014, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje odchýliť sa od niektorých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [oznámené pod číslom C(2014) 4355]  ( 1 )

35

 

 

2014/427/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 6. februára 2014 o vymenovaní zástupcov Európskej centrálnej banky v Rade pre dohľad (ECB/2014/4)

38

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2014/428/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – EÚ č. 1/2014 z 20. júna 2014 o revízii prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES

40

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 399/2014 z 22. apríla 2014 o povolení prípravkov s obsahom Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 a Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( Ú. v. EÚ L 119, 23.4.2014 )

44

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisné limity ( Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2014 )

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top