EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 175, 14. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
14. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2014 z 13. mája 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flubendiamid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na manipuláciu s veľkou voľne žijúcou zverou a prehliadkami post mortem voľne žijúcej zveri ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 635/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz priemyselného cukru do konca hospodárskeho roka 2016/2017

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2014 z 13. júna 2014 o vzorovom osvedčení pre obchod s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 637/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1979/2006, pokiaľ ide o colnú kvótu na dovoz konzervovaných húb s pôvodom v Číne

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 638/2014 zo 13. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/351/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. mája 2014 o uzavretí protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

24

 

 

2014/352/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. mája 2014 o vymenovaní Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2018 v Holandsku

26

 

 

2014/353/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 21. mája 2014 o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie troch odborníkov výberovej a monitorovacej skupiny pre akciu Európske hlavné mesto kultúry na obdobie 2020 – 2033 zo strany Rady

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júna 2014, ktorým sa vymenúva člen Vedeckého a technického výboru

31

 

 

2014/355/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2014) 3772] ( 1 )

32

 

 

2014/356/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. júna 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/138/EÚ, pokiaľ ide o podmienky dovozu špecifikovaných rastlín do Únie a ich pohybu v rámci Únie s cieľom zabrániť zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu [oznámené pod číslom C(2014) 3798]

38

 

 

2014/357/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. júna 2014 o súlade série európskych noriem EN 957 (časti 2 a 4 – 10) a EN ISO 20957 (časť 1) týkajúcich sa stacionárnych tréningových zariadení a desiatich európskych noriem týkajúcich sa gymnastického náradia s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. júna 2014 o súlade európskej normy EN 16281:2013 týkajúcej sa blokovacích/zaisťovacích zariadení zabezpečených proti použitiu deťmi, namontovaných spotrebiteľom na okná a balkónové dvere, s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. júna 2014 o súlade európskych noriem 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 týkajúcich sa plávajúcich výrobkov na voľný čas na používanie na a vo vode s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2014/16)

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujúpravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajovmedzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentua Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanoveniao Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidiekaa Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecnéustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnomfonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým saprijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fonduregionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľanariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitnýchustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskehofondu regionálneho rozvoja ( Ú. v. EÚ L 57,27.2.2014 )

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top