Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:147:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 147, 17. mája 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 147

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
17. mája 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 518/2014 z 5. marca 2014, ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ) č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, (EÚ) č. 874/2012, (EÚ) č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013 a (EÚ) č. 812/2013, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov na internete štítkami ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy analýzy ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 520/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2014 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2013 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 521/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

68

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/285/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUTM Mali/2/2014 z 13. mája 2014 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/EÚ

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie z 10. marca 2014, ktorým sa stanovujú kritériá a podmienky, ktoré musia spĺňať európske referenčné siete a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sa chcú zapojiť do európskej referenčnej siete ( 1 )

71

 

 

2014/287/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. marca 2014, ktorým sa stanovujú kritériá vytvárania a hodnotenia európskych referenčných sietí, schvaľovania a hodnotenia ich členov, ako aj kritériá na uľahčenie výmeny informácií a odborných znalostí v súvislosti s vytváraním a hodnotením takýchto sietí ( 1 )

79

 

 

2014/288/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. mája 2014, pokiaľ ide o štandardné požiadavky na podávanie správ o národných programoch eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz spolufinancovaných Úniou a o zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/940/ES [oznámené pod číslom C(2014) 2976]

88

 

 

2014/289/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. mája 2014, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné autorizácie udelené v prípade účinných látok pinoxaden a meptyldinokap [oznámené pod číslom C(2014) 3059]  ( 1 )

114

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2014/290/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnom výbore EÚ – Čile v súvislosti so zmenou prílohy XII k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej, ktorou sa stanovujú zoznamy čilských subjektov, ktoré vykonávajú obstarávanie v súlade s ustanoveniami hlavy IV časti IV o vládnom obstarávaní

116

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 750/2013 z 29. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( Ú. v. EÚ L 212, 7.8.2013 )

122

 

*

Korigendum k smernici Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) ( Ú. v. ES L 228, 11.8.1992 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 06/zv. 01, s. 346)

123

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top