EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:104:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 104, 8. apríl 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 104

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
8. apríla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2014 z 3. apríla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 350/2014 z 3. apríla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queso de Murcia al vino (CHOP)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 352/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queso de Murcia (CHOP)]

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 353/2014 zo 7. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

(2014/190/EÚ)

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. apríla 2014, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, ročné rozdelenie zdrojov podľa členských štátov, pokiaľ ide o zdroje z osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj sumy, ktoré majú byť presunuté z rozpočtových prostriedkov každého členského štátu pridelených na Kohézny fond a na štrukturálne fondy do Nástroja na prepájanie Európy a na pomoc pre najodkázanejšie osoby v období rokov 2014 – 2020 [oznámené pod číslom C(2014) 2082]

13

 

 

(2014/191/EÚ)

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2014, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2014) 2008]

43

 

 

(2014/192/EÚ)

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 24. februára 2014 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2014/6)

72

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

(2014/193/EÚ)

 

*

Odporúčanie Komisie zo 4. apríla 2014 týkajúce sa zníženia výskytu kadmia v potravinách ( 1 )

80

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2013/707/EÚ zo 4. decembra 2013, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení ( Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013 )

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top