Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 353, 28. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.353.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 353

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
28. decembra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1412/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a ustanovuje sa ich správa na obdobie rokov 2014 – 2020

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte

5

 

*

Smernica Rady 2013/62/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa mení smernica 2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii

7

 

*

Smernica Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady č. 1413/2013/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

13

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1414/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2013 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

15

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1415/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa od 1. júla 2013 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

23

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1416/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2013 upravujú korekčné koeficienty uplatniteľné na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

24

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1420/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 v dôsledku prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/805/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2013, ktorým sa Poľskej republike udeľuje povolenie zaviesť opatrenia odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

51

 

 

2013/806/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ pre zobrazovacie zariadenia [oznámené pod číslom C(2013) 9097]  (1)

53

 

 

2013/807/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa potvrdzujú alebo menia priemerné špecifické emisie CO2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre nové ľahké úžitkové vozidlá za kalendárny rok 2012 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 510/2011 [oznámené pod číslom C(2013) 9184]

64

 

 

2013/808/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 [oznámené pod číslom C(2013) 9205]

74

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013)

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top