EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.352.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 352

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
24. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis  (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva

9

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (ECB/2013/43)

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1410/2013 z 23. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

45

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1411/2013 z 23. decembra 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2014

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/797/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami

50

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP z 23. decembra 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

51

 

 

2013/799/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013 o oznámení Španielskeho kráľovstva týkajúcom sa prechodného národného programu uvedeného v článku 32 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2013) 9089]

53

 

 

2013/800/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013 o finančnom príspevku Únie na rok 2013 na pokrytie výdavkov vzniknutých Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku na účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty [oznámené pod číslom C(2013) 8999]

58

 

 

2013/801/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje Rozhodnutie 2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES

65

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/802/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Irak č. 1/2013 z 8. októbra 2013, ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok a rokovací poriadok Výboru pre spoluprácu

68

 

 

2013/803/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Irak č. 2/2013 z 8. októbra 2013 o vytvorení troch špecializovaných podvýborov a schválení ich právomocí

74

 

*

Odporúčanie asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2013 zo 16. decembra 2013, o vykonávaní akčného plánu EÚ – Maroko európskej susedskej politiky, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017)

78

 

 

2013/804/EÚ

 

*

Rozhodnutia Výboru pre vnútrozemskú dopravu Spoločenstva a Švajčiarska č. 1/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení príloha 1 k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a cestujúcich

79

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1256/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku na základe konania podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 384/96, s pôvodom v Thajsku na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 uvedeného nariadenia, s pôvodom na Ukrajine na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3 uvedeného nariadenia a ktorým sa ukončujú konania týkajúce sa dovozu uvedeného výrobku s pôvodom v Bosne a Hercegovine a v Turecku (Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2008, s. 1)

88

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top