EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:343:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 343, 19. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.343.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 343

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
19. decembra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1359/2013/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom objasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1360/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovujú produkčné odvody v sektore cukru za hospodárske roky 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006, koeficient potrebný na výpočet dodatočných odvodov za hospodárske roky 2001/2002 a 2004/2005 a výška súm, ktoré zaplatia výrobcovia cukru predajcom cukrovej repy vzhľadom na rozdiel medzi maximálnou výškou odvodov a výškou týchto odvodov, ktoré budú účtované za hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004 a 2005/2006

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1361/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1362/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa stanovujú metódy senzorického testovania nevareného ochuteného mäsa z hydiny na účely jeho zatriedenia do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1363/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1364/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o využívanie neekologických mladých jedincov akvakultúry a semena neekologických ulitníkov v ekologickej akvakultúre

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1365/2013 z 18. decembra 2013, ktoré sa týka povolenia prípravku s obsahom alfa-galaktozidázy produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) ako kŕmnej doplnkovej látky pre menej významné druhy hydiny vo výkrme a pre kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1366/2013 z 18. decembra 2013 o výnimkách z pravidiel pôvodu stanovených v prílohe II k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, ktoré sa uplatňujú v rámci kvót na určité výrobky z Guatemaly

34

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1367/2013 z 18. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/772/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2013, ktorým sa vymenúva päť členov Dvora audítorov

40

 

 

2013/773/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2013, ktorým sa vymenúva nemecký člen Výboru regiónov

41

 

 

2013/774/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa schvaľujú obmedzenia autorizácií biocídnych výrobkov obsahujúcich bromadiolón, ktoré oznámilo Nemecko v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES [oznámené pod číslom C(2013) 9030]

42

 

 

2013/775/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti aviárnej influenze v Nemecku, Taliansku a Holandsku v rokoch 2012 a 2013 a v Dánsku a Španielsku v roku 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 9084]

44

 

 

2013/776/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES

46

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 28/13/COL z 30. januára 2013, ktorým sa osemdesiaty ôsmykrát menia procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly o krátkodobom poistení vývozných úverov

54

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 258/13/COL z 19. júna 2013 o ukončení konania vo veci formálneho zisťovania týkajúceho sa predaja nároku obce Narvik na koncesnú energiu spoločnosti Narvik Energi AS (ďalej len „NEAS“) (Nórsko)

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top