EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:095:TOC

Úradný vestník Európskej únie, R 095, 05. apríl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.095.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 95

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
5. apríla 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 311/2013 z 3. apríla 2013 o rozšírení konečného antidumpingového cla uloženého vykonávacím nariadením (EÚ) č. 467/2010 na dovoz kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz kremíka zasielaného z Taiwanu bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod na Taiwane

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2013 z 31. januára 2013 opravujúce maďarské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) č. 244/2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 313/2013 zo 4. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o konsolidované účtovné závierky, spoločné dohody a zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách: prechodné usmernenia (zmeny a doplnenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 10, 11 a 12) (1)

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 314/2013 zo 4. apríla 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/167/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. apríla 2013, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o záznam týkajúci sa Mexika v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí druhov čeľade koňovité do Únie [oznámené pod číslom C(2013) 1794]  (1)

19

 

 

2013/168/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20. marca 2013, ktorým sa zrušujú rozhodnutia ECB/2011/4 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou, ECB/2011/10 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou, ECB/2012/32 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou a ECB/2012/34 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2013/5)

21

 

 

2013/169/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20. marca 2013 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému (ECB/2013/6)

22

 

 

USMERNENIA

 

 

2013/170/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 20. marca 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2013/4)

23

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch Spoločenstva, týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 34, s. 262)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top