EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:349:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 349, 19. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.349.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 349

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
19. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami uvedenými v súčasnej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom

1

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny

1

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

2

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou

2

 

 

2012/793/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. decembra 2012 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1220/2012 z 3. decembra 2012 o obchodných opatreniach na zaručenie zásobovania spracovateľov Únie určitými produktmi rybného hospodárstva v rokoch 2013 až 2015, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 104/2000 a (EÚ) č. 1344/2011

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1221/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1222/2012 zo 14. decembra 2012, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, (ES) č. 1964/2006, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012, nariadení (ES) č. 828/2009 a (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2013 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu, cukor a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 382/2008, (EÚ) č. 1178/2010 a (EÚ) č. 90/2011, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení na rok 2013 v sektoroch cukru a izoglukózy mimo kvóty, bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, vajec a hydinového mäsa, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie ponúk na nákup pšenice obyčajnej za pevne stanovenú cenu v rámci verejnej intervencie

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

39

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (1)

45

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1225/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1226/2012 z 18. decembra 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1227/2012 z 18. decembra 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

51

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1228/2012 z 18. decembra 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

53

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/794/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2012, ktorým sa Bulharsku a Rumunsku povoľuje uplatňovať opatrenia odchyľujúce sa od článku 5 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

55

 

 

2012/795/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2012, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2012) 9181]  (2)

57

 

 

2012/796/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2012 o treťom finančnom príspevku Únie v zmysle smernice Rady 2000/29/ES na pokrytie nákladov vynaložených Portugalskom v rokoch 2006 a 2007 na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) [oznámené pod číslom C(2012) 9356]

66

 

 

2012/797/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/336/ES, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

68

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2012/798/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 12. decembra 2012 týkajúce sa notifikačného postupu stanoveného v článku 22 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (2)

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top