Help Print this page 

Document L:2012:332:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 332, 4. december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.332.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 332

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
4. decembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1139/2012 z 3. decembra 2012, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1140/2012 z 28. novembra 2012, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Coppia Ferrarese (CHZO)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2012 z 30. novembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz výlovu tresky tmavej v nórskych vodách južne od 62° severnej šírky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1142/2012 z 3. decembra 2012, ktorým sa stosedemdesiaty druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1143/2012 z 3. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (1)

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/743/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2012 z 27. novembra 2012 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl Európskej únie pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

20

 

 

2012/744/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady prijaté po vzájomnej dohode s predsedom Komisie z 28. novembra 2012, ktorým sa vymenúva nový člen Európskej komisie

21

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/745/SZBP z 3. decembra 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

22

 

 

2012/746/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2012 o bezcolnom dovoze tovaru určeného na bezplatnú distribúciu alebo poskytnutie obetiam zemetrasení, ktoré postihli Taliansko v máji 2012 [oznámené pod číslom C(2012) 8687]

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top