Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 274, 9. október 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.274.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 274

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
9. októbra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 918/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, výpočet čistých krátkych pozícií, kryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, prahové hodnoty na oznámenie, prahové hodnoty pre likviditu pre pozastavenie obmedzení, významné poklesy hodnoty finančných nástrojov a nepriaznivé udalosti (1)

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 919/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre metódu výpočtu poklesu hodnoty v prípade likvidných akcií a iných finančných nástrojov (1)

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2012 zo 4. októbra 2012, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s dlhými lovnými šnúrami plaviacim sa pod vlajkou Cypru alebo zaregistrovaným na Cypre loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 921/2012 z 8. októbra 2012, ktorým sa stosedemdesiaty deviatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 922/2012 z 8. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2012/24/EÚ z 8. októbra 2012, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia jej technických ustanovení, mení a dopĺňa smernica Rady 86/297/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany (1)

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/624/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012, ktorým sa Maďarsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

26

 

 

2012/625/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012, ktorým sa vymenúva cyperský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

28

 

 

2012/626/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012, ktorým sa vymenúvajú šiesti rumunskí členovia a piati rumunskí náhradníci Výboru regiónov

29

 

 

2012/627/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Austrálie za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (1)

30

 

 

2012/628/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Spojených štátov amerických za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (1)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top