EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:112:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 112, 24. apríl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.112.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 112

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. apríla 2012


Obsah

 

Strana

 

*

Stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Chorvátskej republiky o pristúpenie k Európskej únii

3

 

*

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii [14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)] (Súhlas)

5

 

*

Rozhodnutie Rady Európskej únie z 5. decembra 2011 o prijatí Chorvátska do Európskej únie

6

Obsah

7

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii

10

Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

21

PRÍLOHA I Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Chorvátska republika pristupuje pri pristúpení (podľa článku 3 ods. 4 aktu o pristúpení)

35

PRÍLOHA II Zoznam ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v Chorvátskej republike (podľa článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení)

36

PRÍLOHA III Zoznam podľa článku 15 aktu o pristúpení: úpravy aktov prijatých inštitúciami

41

PRÍLOHA IV Zoznam podľa článku 16 aktu o pristúpení: ostatné trvalé ustanovenia

60

PRÍLOHA V Zoznam podľa článku 18 aktu o pristúpení: prechodné opatrenia

67

PRÍLOHA VI Rozvoj vidieka (podľa článku 35 ods. 2 aktu o pristúpení)

87

PRÍLOHA VII Konkrétne záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika počas svojich prístupových rokovaní (podľa článku 36 ods. 1 druhého pododseku aktu o pristúpení)

88

PRÍLOHA VIII Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie chorvátskeho lodiarskeho priemyslu (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

89

PRÍLOHA IX Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie oceliarskeho odvetvia (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

91

Protokol o určitých dojednaniach týkajúcich sa prípadného jednorazového prevodu jednotiek prideleného množstva podľa Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy na Chorvátsku republiku a súvisiacej kompenzácie

92

Záverečný akt

95

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top