Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:110:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 110, 24. apríl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.110.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 110

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. apríla 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/11/EÚ z 19. apríla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 349/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa na základe preskúmania uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidampingové clo na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 350/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky typového schvaľovania na montáž systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu v motorových vozidlách

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 352/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 353/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

33

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/205/SZBP z 23. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

35

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/206/SZBP z 23. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

36

 

 

2012/207/EÚ

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie z 8. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2011/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 633/2009/ES, pokiaľ ide o Sýriu

38

 

 

2012/208/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2012, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/861/EÚ o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu v Keni, pokiaľ ide o filé z tuniaka [oznámené pod číslom C(2012) 2463]

39

 

 

2012/209/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2012 o uplatňovaní ustanovení smernice Rady 2008/118/ES o kontrole a preprave na určité prídavné látky v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 2003/96/ES [oznámené pod číslom C(2012) 2484]

41

 

 

2012/210/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2012 o uznaní schémy Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES a 98/70/ES

42

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2011/383/EÚ z 28. júna 2011, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ univerzálnym čistiacim prostriedkom a sanitárnym čistiacom prostriedkom (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011)

44

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top