EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:341:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 341, 22. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.341.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 341

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
22. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/863/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2011 o pozícii, ktorú má prijať Európska únia v spoločnom výbore zriadenom na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, pokiaľ ide o nahradenie prílohy II k tejto dohode o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1359/2001 z 19. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

11

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1360/2011 z 20. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1361/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Terre Aurunche (CHOP)]

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1362/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ptujski lük (CHZO)]

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1363/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ciliegia dell'Etna (CHOP)]

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1364/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (CHZO)]

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1365/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (CHZO)]

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1366/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (CHZO)]

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1367/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Figue de Solliès (CHOP)]

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1121/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V uvedeného nariadenia, a nariadenie (ES) č. 1122/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1369/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1370/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (CHZO)]

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1371/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (1)

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka acetochlór a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1373/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa subdivízie ICES 27 a 28.2 vynímajú z niektorých obmedzení rybolovného úsilia na rok 2012 podľa nariadenia Rady (ES) č. 1098/2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1374/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

48

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2011/100/EÚ z 20. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro  (1)

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/864/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPM/1/2011 zo 16. decembra 2011 o predĺžení mandátu vedúceho policajnej misie Európskej únie v Bosne a Hercegovine (EUPM BaH)

52

 

 

2011/865/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2011, ktorým sa vymenúva člen Vedeckého a technického výboru

53

 

 

2011/866/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2011 o návrhu, ktorý predložila Komisia na nariadenie Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

54

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/867/SZBP z 20. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

56

 

 

2011/868/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2011 o finančnom príspevku Únie na pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Taliansku, Cypru, Malte, Holandsku a Portugalsku v roku 2011 v súvislosti so zneškodňovaním organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty [oznámené pod číslom K(2011) 9243]

57

 

 

2011/869/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/364/ES o spoločných technických špecifikáciách diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro [oznámené pod číslom K(2011) 9398]  (1)

63

 

 

2011/870/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2011 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2011/25)

65

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Stáleho výboru štátov EZVO č. 1/2011/SC z 29. septembra 2011 v súvislosti s auditom programov a projektov v rámci finančného mechanizmu (2009 – 2014)

67

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 111/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

69

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 112/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

72

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 113/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

74

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 114/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

76

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 115/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

78

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 116/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

80

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 117/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

81

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 118/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

83

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 119/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

84

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 120/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

85

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 121/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

86

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 122/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

87

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1192/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ricotta Romana (CHOP)] (Ú. v. EÚ L 333, 17.12.2010)

88

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2010/277/EÚ z 12. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces (Ú. v. EÚ L 121, 18.5.2010)

88

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top