EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 10. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.328.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
10. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore

1

 

 

2011/824/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. októbra 2011 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a palestínskou samosprávou Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy na strane druhej, ktorou sa ustanovuje ďalšia liberalizácia v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a produktmi rybného hospodárstva a ktorou sa mení a dopĺňa Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení v obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy na strane druhej

2

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a palestínskou samosprávou Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy na strane druhej, ktorou sa ustanovuje ďalšia liberalizácia v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a produktmi rybného hospodárstva a ktorou sa mení a dopĺňa Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení v obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy na strane druhej

5

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1282/2011 z 28. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa a upravuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (1)

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1283/2011 z 5. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu rajotvarých vo vodách EÚ v divízii VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

30

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1284/2011 z 5. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu iných druhov v nórskych vodách v podoblasti IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1285/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa stošesťdesiaty prvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1286/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa prijíma spoločná metodika vyšetrovania námorných nehôd a mimoriadnych udalostí vypracovaná podľa článku 5 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES (1)

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1287/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2014/2005 o licenciách v rámci režimu dovozu banánov do Spoločenstva na banány uvoľnené do voľného obehu v colnej sadzbe Spoločného colného sadzobníka

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1288/2011 z 9. decembra 2011 o oznamovaní veľkoobchodných cien banánov v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1289/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1290/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

45

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1291/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa stanovuje, do akej miery možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v novembri 2011 na niektoré mliečne výrobky v rámci určitých colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

47

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritériá skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/825/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia na zabránenie zavlečeniu určitých chorôb vodných živočíchov do častí Írska, Fínska a Švédska [oznámené pod číslom K(2011) 9002]  (1)

53

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2011/826/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru č. 41/2011 zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými zo 14. novembra 2011, ktoré sa týka zaradenia orgánov na posudzovanie zhody do sektorových príloh o elektromagnetickej kompatibilite a telekomunikačných zariadeniach

56

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top