Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:136:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 136, 24. máj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.136.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 136

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
24. mája 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume podpísania protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2011 z 24. februára 2011 o pridelení rybolovných možností na základe protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

2

 

 

2011/296/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. februára 2011 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 502/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 503/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 504/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 505/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska

48

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 506/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 297/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (1)

52

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 507/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

56

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2011/60/EÚ z 23. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tebufenozid medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

58

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/297/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2001/555/SZBP o zriadení Satelitného strediska Európskej únie

62

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/298/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/299/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

65

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/300/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

85

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/301/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

87

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/302/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

91

 

 

2011/303/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. mája 2011, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Holandsku [oznámené pod číslom K(2011) 3427]

95

 

 

2011/304/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011, ktorým sa určitým stranám udeľuje oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla z bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1095/2005, na niektoré časti a súčasti bicyklov a ktorým sa zrušujú pozastavenie a oslobodenie od platby antidumpingového cla rozšíreného na niektoré časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli určitým stranám udelené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom K(2011) 3543]

99

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium) (Ú. v. EÚ L 134, 21.5.2011)

105

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top