Help Print this page 

Document L:2011:123:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 123, 12. máj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.123.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 123

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
12. mája 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 453/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz furfuraldehydu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (1)

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 455/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

68

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 456/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

70

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 343/09/COL z 23. júla 2009 o prevodoch majetku uskutočnených samosprávnou obcou Time, týkajúcich sa nehnuteľností číslo 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 a 2/32 (Nórsko)

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top