Help Print this page 

Document L:2011:122:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 122, 11. máj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.122.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 122

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
11. mája 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 443/2011 z 5. mája 2011, ktorým sa konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozširuje na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, a ktorým sa rozširuje konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty v podobe zmesi s obsahom najviac 20 % hmotnosti bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu odosielaného zo Singapuru

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 444/2011 z 5. mája 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, a ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty v podobe zmesi s obsahom najviac 20 % hmotnosti bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu odosielaného zo Singapuru

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (1)

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 446/2011 z 10. mája 2011, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 447/2011 zo 6. mája 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2011 zo 6. mája 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (CHZO)]

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 449/2011 zo 6. mája 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú určité názvy [陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (CHOP), 龙井茶 (Longjing Cha) (CHOP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (CHOP), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (CHZO)]

67

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 450/2011 z 10. mája 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

69

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2011/58/EÚ z 10. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie karbendazímu medzi účinné látky (1)

71

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/276/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. mája 2010 o štátnej pomoci vo forme dohody o urovnaní daňového dlhu, ktorú poskytlo Belgicko v prospech spoločnosti Umicore SA (bývalá spoločnosť Union Minière SA) [Štátna pomoc C 76/03 (ex NN 69/03)] [oznámené pod číslom K(2010) 2538]  (1)

76

 

 

2011/277/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 93/52/EHS, pokiaľ ide o úradné uznanie určitých regiónov v Taliansku ako oblastí bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a ktorým sa menia dopĺňajú prílohy k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradné vyhlásenie určitých regiónov Talianska, Poľska a Spojeného kráľovstva za oblasti bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej leukózy hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom K(2011) 3066]  (1)

100

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top