Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 63, 10. marec 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.063.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 63

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
10. marca 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 230/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 992/95, pokiaľ ide o colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske produkty a produkty z rýb s pôvodom v Nórsku

2

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 232/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/153/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2011 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP k zmene a doplneniu prílohy XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

17

 

 

2011/154/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2011 o ukončení antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých tyčí z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

21

 

 

2011/155/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2011 o uverejnení referenčného dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve a zaobchádzaní s ním [oznámené pod číslom K(2011) 1536]  (1)

22

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Stáleho výboru štátov EZVO č. 3/2010/SC z 1. júla 2010 o rozdelení vnútorných nákladov

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top