Help Print this page 

Document L:2011:057:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 57, 2. marec 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.057.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 57

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
2. marca 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/133/SZBP z 21. februára 2011 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čiernou Horou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Čiernej Hory na operáciách krízového riadenia Európskej únie

1

Dohoda medzi Európskou úniou a Čiernou Horou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Čiernej Hory na operáciách krízového riadenia Európskej únie

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 z 1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2011 z 1. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1005/2008, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu produkty rybolovu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009, pokiaľ ide formuláre predbežných oznámení, referenčné hodnoty prístavných inšpekcií a systémy dokumentácie úlovku prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2011 z 1. marca 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

19

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1)

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/134/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2010 o štátnej pomoci C 4/03 (ex NN 102/02), ktorú Taliansko poskytlo spoločnosti WAM SpA [oznámené pod číslom K(2010) 1711 cor.]  (1)

29

 

 

2011/135/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2011, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2009/251/ES, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neumiestňovali ani nesprístupňovali na trhu [oznámené pod číslom K(2011) 1174]  (1)

43

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2011/136/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 1. marca 2011 o usmerneniach týkajúcich sa implementácie pravidiel ochrany údajov v systéme spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPCS)

44

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 100 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na elektrickú hnaciu sústavu

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top