Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 53, 26. február 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.053.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
26. februára 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/129/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2010 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ a Švajčiarska zriadenom v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, pokiaľ ide o rozhodnutie spoločného výboru, ktorým sa aktualizuje článok 1 prílohy I k dohode

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (1)

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2011 z 25. februára 2011 o povolení Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, morky, menšie druhy vtáctva a iné okrasné a voľne žijúce vtáctvo (držiteľ povolenia spoločnosť Calpis Co. Ltd. Japonsko, zastúpená spoločnosťou Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 499/96, pokiaľ ide o colné kvóty Únie na určité ryby a výrobky rybolovu a živé kone s pôvodom na Islande

36

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 186/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 187/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu (1)

45

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu (1)

51

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 189/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy VII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1)

56

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 190/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

61

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 191/2011 z 25. februára 2011 o predajných cenách obilnín v prípade siedmej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

63

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 192/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovené v nariadení (EÚ) č. 68/2011

65

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/130/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu [oznámené pod číslom K(2011) 1081]  (1)

66

 

 

2011/131/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zaradenie Fidži do zoznamu tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2011) 1082]  (1)

73

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2009/870/ES z 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc (Ú. v. EÚ L 315, 2.12.2009)

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top