Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 298, 16. november 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.298.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 298

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
16. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1032/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 174/2005, ktorým sa ukladajú obmedzenia na poskytovanie pomoci súvisiacej s vojenskými činnosťami Pobrežiu Slonoviny

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1033/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1505/2006, pokiaľ ide o výročné správy členskoch štátov o výsledkoch kontrol vykonávaných v súvislosti s identifikáciu a registráciou oviec a kôz (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1082/2003, pokiaľ ide o kontroly týkajúce sa požiadaviek na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa zavádza dočasné antidumpingové clo na dovoz melamínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1036/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo týkajúce sa dovozu zeolitu A prachového s pôvodom v Bosne a Hercegovine

27

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1037/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1038/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. novembra 2010

46

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1039/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/690/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2010 o štátnej C 40/08 (ex N 163/08), ktorú Poľsko poskytlo v prospech PZL Hydral S.A. [oznámené pod číslom K(2010) 5406]  (1)

51

 

 

2010/691/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2010, ktorým sa Českej republike udeľuje pre trať Strančice–České Budějovice výnimka z uplatňovania rozhodnutia 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2010) 7789]

85

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1015/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010)

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top