Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 256, 30. september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.256.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 256

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
30. septembra 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 862/2010/EÚ z 22. septembra 2010 o účasti Únie v spoločnom programe výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS) vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 863/2010 z 29. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 967/2006, pokiaľ ide o konečné termíny uplatniteľné pri vývoze a spoplatnení cukru vyrobeného mimo kvótu

15

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 864/2010 z 29. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 865/2010 z 29. septembra 2010, ktorým sa stanovuje minimálna predajná cena masla v prípade siedmej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 446/2010

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/579/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 27. septembra 2010, ktorým sa Spolková republika Nemecko a Luxemburské veľkovojvodstvo oprávňujú uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 5 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

20

 

 

2010/580/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 27. septembra 2010, ktorým sa Holandskému kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

22

 

 

2010/581/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 27. septembra 2010, ktorým sa Poľskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

24

 

 

2010/582/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 27. septembra 2010, ktorým sa Francúzskej republike a Talianskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 5 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

26

 

 

2010/583/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 27. septembra 2010, ktorým sa Rumunsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

27

 

 

2010/584/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 27. septembra 2010, ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

29

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 43/10/COL z 10. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice (HIS) na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 301/08/COL z 21. mája 2008

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top