Help Print this page 

Document L:2010:189:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 189, 22. júl 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.189.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 189

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
22. júla 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (Euratom) č. 647/2010 z 13. júla 2010 o finančnej pomoci Únie v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky (program Kozloduj)

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/405/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2010, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku

12

 

 

2010/406/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2010 o pridelení finančných prostriedkov uvoľnených z projektov v rámci deviateho a predchádzajúcich Európskych rozvojových fondov (ERF) na účely riešenia potrieb najzraniteľnejších skupín obyvateľstva v Sudáne

14

 

 

2010/407/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. júla 2010 o existencii nadmerného deficitu v Dánsku

15

 

 

2010/408/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. júla 2010 o existencii nadmerného deficitu vo Fínsku

17

 

 

2010/409/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2010 o spoločných bezpečnostných cieľoch uvedených v článku 7 smernice 2004/49/ES [oznámené pod číslom K(2010) 4889]  (1)

19

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 388/2010/EÚ zo 7. júla 2010 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine (Ú. v. EÚ L 179, 14.7.2010)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top