EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:118:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 118, 12. máj 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.118.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 118

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
12. mája 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 408/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 409/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Castaña de Galicia (CHZO)]

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 410/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 411/2010 z 10. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

10

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 412/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/269/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2010 o pomoci udelenej v prospech spoločnosti Farm Dairy Flevoland (C 45/08) [oznámené pod číslom K(2010) 1240]

45

 

 

2010/270/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky [oznámené pod číslom K(2010) 2624]  (1)

56

 

 

2010/271/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide zahrnutie Írska do zoznamu regiónov, v ktorých sa realizuje schválený vnútroštátny program na kontrolu Aujeszkého choroby [oznámené pod číslom K(2010) 2983]  (1)

63

 

 

USMERNENIA

 

 

2010/272/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 21. apríla 2010 o TARGET2-Securities (ECB/2010/2)

65

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/273/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2009 o štátnej pomoci C 47/05 (ex NN 86/05), ktorú Grécko poskytlo spoločnosti Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) [oznámené pod číslom K(2009) 1476]  (1)

81

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007)

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top