Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 107, 29. apríl 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.107.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 107

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
29. apríla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) č. 363/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1001/2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých rúrových a potrubných tvaroviek zo železa alebo ocele s pôvodom okrem iného v Malajzii

1

 

*

Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) č. 364/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1487/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a vyberá sa s konečnou platnosťou dočasné clo uložené na dovozy určitých hotových tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 365/2010 z 28. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o prítomnosť Enterobacteriaceae v pasterizovanom mlieku a v ostatných pasterizovaných tekutých mliečnych výrobkoch a výskyt Listeria monocytogenes v jedlej soli (1)

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 366/2010 z 28. apríla 2010, ktorým sa stodvadsiaty piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom

12

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 367/2010 z 28. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 368/2010 z 28. apríla 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/241/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010, ktorým sa vymenúva jeden holandský náhradník Výboru regiónov

19

 

 

2010/242/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010, ktorým sa vymenúva jeden rakúsky člen a jedna rakúska náhradníčka Výboru regiónov

20

 

 

2010/243/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010, ktorým sa vymenúva jeden španielsky náhradník Výboru regiónov

21

 

 

2010/244/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2010, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentačných spisov predložených na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia látok 1,4-dimetylnaftalén a cyflumetofen do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 2518]  (1)

22

 

 

2010/245/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2010, ktorým sa Francúzsku udeľuje čiastočná výnimka z rozhodnutia 2006/66/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „vozový park – hluk“ transeurópskej konvenčnej železnice a z rozhodnutia 2006/861/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „vozový park – nákladné vozne“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2010) 2588]

24

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k usmerneniu Európskej centrálnej banky zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2009/18) (Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2009)

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top