EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:060:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 60, 10. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.060.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 60

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
10. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 195/2010 z 1. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1202/2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz furfurylalkoholu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní týkajúcom sa „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 196/2010 z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 197/2010 z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

9

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 198/2010 z 9. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 199/2010 z 9. marca 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

13

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/16/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vylúčenie určitej inštitúcie z rozsahu pôsobnosti (1)

15

 

*

Smernica Komisie 2010/17/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť malatión medzi účinné látky (1)

17

 

*

Smernica Komisie 2010/20/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS na účely vyradenia tolylfluanidu ako účinnej látky a odňatia povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce uvedenú látku (1)

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/148/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. marca 2010 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Českej republike, Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku a v Taliansku v roku 2009 [oznámené pod číslom K(2010) 1172]

22

 

 

2010/149/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2010, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené na nové účinné látky flonikamid, tiosíran strieborný a tembotrion [oznámené pod číslom K(2010) 1255]  (1)

24

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 822/2009 z 27. augusta 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, atrazínu, chlórmekvatu, cyprodinilu, ditiokarbamátov, fludioxonilu, fluroxypyru, indoxakarbu, mandipropamidu, trijodidu draselného, spirotetramatu, tetrakonazolu a tiramu v určitých produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 239, 10.9.2009)

26

 

*

Korigendum k nariadeniu (ES) č. 2037 Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 05, s. 190)

47

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006)

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top