EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:338:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 338, 19. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.338.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 338

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
19. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

1

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1251/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1911/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy roztokov močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom okrem iného v Rusku

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1252/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa ukončuje preskúmanie týkajúce sa nového vývozcu v súvislosti s nariadením (ES) č. 1338/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz semišových usní s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa spätne vyberá a ukladá antidumpingové clo v súvislosti s dovozom od jedného vývozcu v tejto krajine a ruší registrácia tohto dovozu

12

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (1)

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1255/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa ruší dočasné pozastavenie bezcolného režimu na rok 2010 pre dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 3448/93

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1256/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1257/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 391/2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 861/2006, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli členským štátom pri implementácii monitorovacích a kontrolných systémov použiteľných pre spoločnú politiku rybného hospodárstva

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1258/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2010 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1259/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, V a VII k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1260/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a VI nariadenia Rady (ES) č. 517/94 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva

58

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1261/2009 z 18. decembra 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2009 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

75

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1262/2009 z 18. decembra 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2009 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

77

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1263/2009 z 18. decembra 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2009 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

79

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1264/2009 z 18. decembra 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2009 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

81

 

*

Smernica Komisie 2009/160/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť 2-fenylfenol medzi účinné látky (1)

83

 

*

Smernica Komisie 2009/161/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES (1)

87

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/981/SZBP z 18. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/318/SZBP ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

90

 

 

2009/982/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUJUST LEX/2/2009 z 15. decembra 2009, o vymenovaní vedúceho misie integrovanej misie Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

92

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/983/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Litovskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013

93

 

 

2009/984/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje vyplatenie alebo spätné získanie konečného zostatku pri ukončení programu v oblasti prechodných programov rozvoja vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v Českej republike, Maďarsku a Slovinsku [oznámené pod číslom K(2009) 10032]

95

 

 

2009/985/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2009, ktorým sa vymenúvajú členovia Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci na nové funkčné obdobie

98

 

 

2009/986/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2009, ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov pre technické poradenstvo v súvislosti s programom podpory konzumácie ovocia v školách

99

 

 

2009/987/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2009, ktorým sa na Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko prenáša riadenie pomoci týkajúcej sa zložky V – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka nástroja predvstupovej pomoci (IPA) na predvstupové opatrenia 101, 103 a 302 v predvstupovom období

101

 

 

2009/988/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2009, ktorým sa Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva ustanovuje za orgán zodpovedný za výkon určitých úloh podľa nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 [oznámené pod číslom K(2009) 10155]

104

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1050/2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, acetamipridu, klomazónu, cyflufenamidu, emamektín benzoátu, famoxadónu, fenbutatín oxidu, flufenoxurónu, fluopikolidu, indoxakarbu, ioxynilu, mepanipyrimu, protiokonazolu, pyridalylu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2009)

105

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top