EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 16. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.330.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
16. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1226/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES z 30 novembra 2009 týkajúca sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá (1)

10

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (1)

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/954/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009 o podpísaní Referenčného rámca Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) a Memoranda týkajúceho sa Medzinárodnej energetickej agentúry ako hostiteľskej organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti Európskym spoločenstvom

37

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1227/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1859/2005, ktorým sa zavádzajú určité reštriktívne opatrenia voči Uzbekistanu

48

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1228/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

49

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

61

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

63

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1231/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. decembra 2009

65

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1232/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Wiśnia nadwiślanka (CHOP)]

68

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1233/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví

70

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1234/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva na ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2010

73

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/955/SZBP z 15. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2005/797/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach

76

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/956/SZBP z 15. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2009/131/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre krízu v Gruzínsku

77

 

 

2009/957/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL COPPS/2/2009 z 15. decembra 2009, o vymenovaní vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach

78

 

 

2009/958/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPM/1/2009 z 15. decembra 2009 o predĺžení mandátu vedúceho policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH)

79

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/959/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy [oznámené pod číslom K(2009) 9895]  (1)

80

 

 

2009/960/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/407/ES, pokiaľ ide o povolenie na dovoz fotografickej želatíny do Českej republiky [oznámené pod číslom K(2009) 9899]

82

 

 

2009/961/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009 o finančnej pomoci Únie na rok 2010 pre určité referenčné laboratóriá Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat [oznámené pod číslom K(2009) 9965]

88

 

 

2009/962/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 9976]  (1)

93

 

 

2009/963/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 10. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/18 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (ECB/2009/24)

95

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top