Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 273, 17. október 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.273.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 273

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2009 zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 970/2009 zo 16. októbra 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2009 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 971/2009 zo 16. októbra 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2009 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 972/2009 zo 16. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 963/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. októbra 2009

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 973/2009 zo 16. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

10

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/131/ES zo 16. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1)

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/762/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

14

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2009/763/ES

 

*

Rozhodnutie Výboru pre vnútrozemskú dopravu Spoločenstva a Švajčiarska č. 1/2009 zo 16. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 1 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a cestujúcich

15

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskej centrálnej banky (ES) č. 290/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2009/7) (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009)

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top