Help Print this page 

Document L:2009:194:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 194, 25. júl 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.194.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
25. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 665/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 666/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 667/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Nocciola Romana (CHOP)]

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 668/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, pokiaľ ide o hodnotenie a certifikáciu údajov o kvalite a neklinických údajov týkajúcich sa liekov na inovatívnu liečbu vyvinutých mikropodnikmi a malými a strednými podnikmi (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (1)

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 670/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o verejnú intervenciu na základe verejnej súťaže na nákup pšenice tvrdej alebo nelúpanej ryže, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 428/2008 a (ES) č. 687/2008

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 671/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa začína konanie o udelení vývozných licencií na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2010 v rámci určitých kvót podľa GATT

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 672/2009 z 24. júla 2009, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júl 2009

53

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/560/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2009, ktorým sa schvaľujú určité zmenené a doplnené programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2009 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/897/ES, pokiaľ ide o finančný príspevok Spoločenstva na programy určitých členských štátov schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom K(2009) 5475]

56

 

 

2009/561/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/679/ES, pokiaľ ide o vykonanie technickej špecifikácie interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2009) 5607]  (1)

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top