EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:149:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 149, 12. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.149.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 149

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
12. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 492/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zrušuje 14 obsoletných nariadení v oblasti spoločnej rybárskej politiky

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 493/2009 z 11. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2009 z 3. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 495/2009 z 3. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 3 (1)

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2009 z 11. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

60

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/447/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009, ktorým sa zrušuje smernica 83/515/EHS a 11 obsoletných rozhodnutí v oblasti Spoločnej rybárskej politiky

62

 

 

2009/448/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora De Nederlandsche Bank

64

 

 

Komisia

 

 

2009/449/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. mája 2009 o výbere prevádzkovateľov celoeurópskych systémov poskytujúcich mobilné satelitné služby (MSS) [oznámené pod číslom K(2009) 3746]

65

 

 

2009/450/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júna 2009 o podrobnom výklade činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom K(2009) 4293]  (1)

69

 

 

2009/451/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júna 2009 o úmysle Spojeného kráľovstva prijať nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti [oznámené pod číslom K(2009) 4427]

73

 

 

2009/452/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2009, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu sodíka s pôvodom v Spojených štátoch amerických

74

 

 

2009/453/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2009, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu sodíka s pôvodom v Spojených štátoch amerických

76

 

 

2009/454/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/938/ES o zozname zvýhodnených krajín, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ustanovenom v nariadení Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 [oznámené pod číslom K(2009) 4383]

78

 

 

DOHODY

 

 

Komisia

 

*

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top