EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 145, 10. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.145.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 145

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
10. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie)

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 481/2009 z 9. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2009 z 8. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 483/2009 z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 820/2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1)

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 484/2009 z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 485/2009 z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o kyselinu tiludrónovú a ferium-fumarát (1)

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 486/2009 z 9. júna 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

34

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2009/55/ES z 25. mája 2009 o oslobodení od daní, ktoré sa vzťahujú na trvalé premiestnenie osobného majetku jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie)

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/435/ES

 

*

Rozhodnutie č. 2/2009 Výboru veľvyslancov AKT – ES, zo 16. februára 2009, ktorým sa vymenúva riaditeľ Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

42

 

 

2009/436/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. mája 2009, ktorým sa opravuje smernica Rady 2008/73/ES, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti

43

 

 

Komisia

 

 

2009/437/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/268/ES o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2009) 4228]  (1)

45

 

 

2009/438/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júna 2009, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v súvislosti s možným zaradením pomarančového oleja do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2009) 4232]  (1)

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top