Help Print this page 

Document L:2009:123:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 123, 19. máj 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.123.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 123

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
19. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 406/2009 z 18. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 407/2009 zo 14. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 408/2009 z 18. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 793/2006, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 409/2009 z 18. mája 2009, ktorým sa stanovujú prepočítavacie koeficienty a kódy obchodnej úpravy Spoločenstva používané na prepočet hmotnosti spracovaných rýb na hmotnosť rýb v živom stave a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EHS) č. 2807/83

78

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/388/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. mája 2009, ktorým sa vymenúva a nahrádza člen riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

86

 

 

Komisia

 

 

2009/389/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2008 o štátnej pomoci, ktorú Taliansko navrhuje poskytnúť oceliarskej spoločnosti Lucchini Siderurgica SpA [C 25/2000 (ex N 149/99)] [oznámené pod číslom K(2008) 3515]  (1)

87

 

 

USMERNENIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/390/ES

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 7. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2009/9)

94

 

 

2009/391/ES

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 7. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2009/10)

99

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 275/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009)

100

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top