Help Print this page 

Document L:2009:045:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 45, 14. február 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 45

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
14. februára 2009


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/107/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/861/ES a 2006/920/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2009) 38]  (1)

1

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 100 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie akumulátorových elektrických cestných vozidiel z hľadiska špecifických konštrukčných a prevádzkovo-bezpečnostných požiadaviek a požiadaviek týkajúcich sa emisií vodíka (revízia 2)

17

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top