EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:021:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 21, 24. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 21

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
24. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 67/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa deviatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1 a Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) (1)

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 71/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa stanovuje množstvo kukurice dostupnej v rámci intervencie počas fázy 2 hospodárskeho roka 2008/2009

38

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/4/ES z 23. januára 2009 o protiopatreniach na prevenciu a odhaľovanie manipulácie so záznamami tachografov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (1)

39

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada a Komisia

 

 

2009/50/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 18. decembra 2008, o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

41

 

 

Komisia

 

 

2009/51/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008 o prideľovaní dovozných kvót na kontrolované látky na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2008) 8100]

43

 

 

2009/52/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2008 o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Spoločenstve v roku 2009 povolené na základné použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu [oznámené pod číslom K(2008) 8398]

53

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/53/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ECB/2008/23)

66

 

 

2009/54/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2008/24)

69

 

 

2009/55/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (ECB/2008/25)

71

 

 

2009/56/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek (ECB/2008/26)

75

 

 

2009/57/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám (ECB/2008/27)

77

 

 

2009/58/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 15. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2008/28)

81

 

 

2009/59/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 31. decembra 2008 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnou bankou Slovenska do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (ECB/2008/33)

83

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/60/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 23. januára 2009 o usmerneniach pre osvedčené postupy pri zabezpečovaní dodržiavania predpisov týkajúcich sa kontrol záznamových zariadení, ktoré sa majú vykonávať pri cestných kontrolách a vo schválených dielňach [oznámené pod číslom K(2009) 108]  (1)

87

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top