EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:011:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 11, 16. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 11

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
16. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2009 z 15. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2009 z 15. januára 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2009

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/2/ES z 15. januára 2009, ktorou sa po tridsiaty prvý raz prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (1)

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/30/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. januára 2009, ktorým sa vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka

83

 

 

Komisia

 

 

2009/31/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 8988]  (1)

84

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005)

86

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top