EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:010:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 10, 15. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 52
15. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 21/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 22/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1347/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. januára 2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 23/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe za hospodársky rok 2008/2009

6

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie)

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/24/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2008, ktorým sa vymenúva španielsky náhradník Výboru regiónov

14

 

 

Komisia

 

 

2009/25/Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. decembra 2006 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie

15

 

*

Dohoda o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky

16

 

 

2009/26/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2008 o žiadosti Spojeného kráľovstva prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) [oznámené pod číslom K(2008) 8554]

22

 

 

2009/27/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 9000]  ( 1 )

23

 

 

2009/28/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. januára 2009, o nezaradení flurprimidolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 8967]  ( 1 )

25

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/29/SZBP z 22. decembra 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálskej republike v rámci vojenskej operácie EÚ Atalanta

27

 

*

Dohoda medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálskej republike v rámci vojenskej operácie EÚ Atalanta

29

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top

 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.029.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 29

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 55
1. februára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/54/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

1

 

 

2012/55/Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2011 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Austrálie o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie

3

 

*

Dohoda o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a vládou Austrálie

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 79/2012 z 31. januára 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 80/2012 z 31. januára 2012 stanovujúce zoznam biologických alebo chemických látok upravených v článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 81/2012 z 31. januára 2012 o zamietnutí povolenia Lactobacillus pentosus (DSM 14025) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 82/2012 z 31. januára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 83/2012 z 31. januára 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. februára 2012

40

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/56/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2012 o revízii prahových úrovní uvedených v článku 157 písm. b) a článku 158 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách

43

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/57/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Andorra č. 1/2012 z 25. januára 2012, ktorým sa ustanovuje zoznam ustanovení v oblasti colnej bezpečnosti na základe článku 12b ods. 1 Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top